You are currently viewing Dėl fizinio barjero pasienyje įrengimo

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL FIZINIO BARJERO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SIENOS SU BALTARUSIJA ĮRENGIMO


Projekto užsakovas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Projekto vykdytojas: „EPSO-G“
Projekto rangovas su privačiu sklypu besiribojančiame pasienio ruože: A. Barausko pasienio užkarda
Projekto įgyvendinimą prižiūri tarpinstitucinė projekto priežiūros komisija
Servitutus tvirtina Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) vidaus
reikalų ministerijos (toliau – VSAT), atsakinga už Fizinio barjero LR teritorijoje prie Europos
Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika (toliau – Fizinis barjeras) įrengimo
projektą, informuoja, kad siekiant kuo operatyviau suvaldyti susidariusią situaciją dėl
neteisėto migrantų judėjimo kertant Lietuvos Respublikos sieną, būtina atlikti Fizinio barjero
įrengimo darbus, prioritetą skiriant koncertinos piramidės įrengimo darbams, o vėliau šalia
koncertinos įrengiant ir segmentinę tvorą su koncertinos spirale viršuje.


Informuojame, kad Fizinį barjerą visuomet yra siekiama įrengti ne privačios
nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose. Taip pat yra siekiama, kad žemės savininkų
ir kitų naudotojų teisės į jų valdomus žemės sklypus nebūtų apribotos arba būtų apribotos
kaip įmanoma mažiau.


Fizinis barjeras gali būti įrengiamas privačios nuosavybės teise valdomuose
sklypuose, neatkartojant valstybės sienos tik esant būtinybei, kai dėl gamtinių ar reljefo
sąlygų nėra galimybės įrengti Fizinį barjerą pasienio ruože valstybinėje žemėje.


Tokiais atvejais, vadovaujantis LR fizinio barjero LR teritorijoje prie Europos sąjungos
išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio
1, 2 dalių nuostatomis žemei (žemės sklypams ar jų dalims), kurioje turi būti įrengtas Fizinis
barjeras, arba kuri reikalinga patekti prie vietų, kuriose turi būti įrengtas Fizinis barjeras, ir
kuri nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nėra valdoma valstybės, šiuo Įstatymu yra
nustatytas žemės servitutas.


Paaiškiname, kad įstatymų leidėjas, įvertinęs susidariusią padėtį, Fiziniam barjerui
įrengti reikalingus žemės servitutus nustatė nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d. įsigaliojusio Įstatymo
pagrindu, be žemės savininkų sutikimų. Kartu įstatymų leidėjas Įstatyme numatė, kad
konkretus atitinkamo servituto dydis, laikotarpis ir vieta, taip pat servituto turinys turi būti
nustatomi Projekto įgyvendinimo metu.


Vadovaujantis LR Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 680, šiuos
servitutus tvirtina Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.


Šiuo pranešimu informuojame, kad Fizinis barjeras bus įrengiamas ir dalyje
jums privačios nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.


Už nustatytą servitutą mokėtinos kompensacijos dydis nustatomas galiojančių teisės
aktų, tarp jų ir LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtinta
„Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu
nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui
apskaičiavimo metodika“ (su visais pakeitimais), nustatyta tvarka ir sąlygomis.


Apie patvirtintą servitutą, kompensacijos už patvirtintą servitutą dydį bei išmokėjimo
tvarką ir sąlygas, būsite informuoti atskiru pranešimu.


Dėl papildomos informacijos galima kreiptis:
A. Barausko pasienio užkardos vadas Donatas Bakša, tel. +37061677138, el. paštas


Darbus šiame ruože atlieka rangovas UAB „Tetas“, Ramūnas Petrauskas tel. +370640
28894, el. paštas