You are currently viewing Ūlos kraštas senovėje, 16 dalis
  • Post author:
  • Post category:Istorija

Skelbiame Panočių mokyklos istorijos mokytojo a.a. Vido Abromaičio „Merkio kraštas“ laikraštyje spausdintus tekstus apie Ūlos kraštą.

Ūlos kraštas senovėje – 1504 metų privilegija ir 4 metus trukusi amžinybė

XV ir XVI amžių sandūroje labai galinga Lietuvoje buvo kunigaikščių Glinskių giminė. Tai totoriškos kilmės didikai, priėmę pravoslavybę ir kurį laiką tarnavę Lietuvai.

Yra išlikę 1504 metų privilegijos aktas, pagal kurį kunigaikštis Vasilijus Glinskis tapo Dubičių apylinkių žemių su jose gyvenusiais žmonėmis savininku. Raštas parašytas pagal visas XVI a. gero tono taisykles. Jame kalbama ir apie tai, kaip žemai kunigaikštis Vasilijus lenkėsi (pažodžiui – kakta žemę daužė) ir kokios žemės (ariamos, drevinės, pievos) pereina į jo nuosavybę ir daugybė kitų dalykų. Nuolat pabrėžiama. kad žemės ir žmonės tampa „amžina“ kunigaikščio Glinskio nuosavybe. 29 valstiečių ūkiai nurodomi pagal žmonių vardus ir pravardes, nes prasčiokėliai pavardžių dar neturėjo. Tarp kitų vardų ar pravardžių minimi Staniaus, Stanelio, Norkauskų vardai. Gal tai Stonių, Stoneliūnų, Norkauskų tolimieji protėviai. Visi tie žmonės ir jų palikuonys turėjo būti amžinai valdomi kunigaikščių Glinskių ainių.

Gyvenimas ėjo sava vaga ir gana rūsčiai pasišaipė iš „amžinybės“, kuri truko vos keletą metų. 1508 metais Mykolas Glinskis (Vasilijaus brolis) sukėlė maištą prieš didįjį kunigaikštį Žygimantą Senąjį, tikėdamasis arba pats tapti valdovu, arba bent nuo LDK atplėšti pravoslaviškas žemes. Maištas baigėsi nesėkmingai. Nors Glinskiams buvo sudarytos sąlygos pasitraukti į Maskvą, bet savo turtų jie neteko. Vasilijus Glinskis neteko Klevyčios, Božanų, Zabolotjės ir daugybės kitų dvarų.

Beje, Zabolotjės dvaras buvo dovanotas maršalkai Vaitiekui Narbutaičiui (Narbutui). Ar tik šis nebus tolimas Teodoro Narbuto protėvis? Dubičių dvaras tarp dovanotojų neminimas. Ar tai reiškia, kad jis nebuvo atimtas iš Vasilijaus Glinskio? Visai ne! 1512 metais Trakų vaivadijos Dubičių dvaras jau įrašytas kaip didžiojo kunigaikščio nuosavybė. Tame pat sąraše yra ir kiti dabartinio Varėnos rajono dvarai: Merkinė, Perloja, Valkininkai ir Kaniava.

Glinskių maištas Žygimantui Senajam kainavo daug nervų, užtat iždas praturtėjo nusavinus išdavikų žemes. Gal todėl šis valdovas taip lengvai vėliau įkeitinėjo Dubičius ir Kaniavą.

Autorius a.a. Vidas Abromaitis, 1997 metai, laikraštis „Merkio kraštas“.